56

 

แคนาดาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 9 ล้าน ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรถึง 3 ด้าน แคนาดาประกอบ ด้วย 11 มณฑล และเขตการ ปกครอง 2 เขต ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลกลาง โดยมีเมืองหลวง คือ เมืองออตตาวา ซึ่งอยู่ในมณฑลมอนตาริโอ ใหญ่กว่าไทย 10 เท่า แต่มีประชากรน้อยกว่า ไทยครึ่งหนึ่ง

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา ระบบการเรียนของแคนาดา จะอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัดและมณฑล โดยจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ยกเว้นในควิเบก (Quebec) ซึ่งจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างออกไป ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยทั่วไปและวิทยาลัยอาชีพ (CEGEP) ระบบการศึกษาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะไม่รวมควิเบก หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละจังหวัดที่ลิงค์นี้

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในแคนาดา

 • ชั้นปีที่ 9 –12 โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนอายุ 14/15 – 17/18 ปี
 • ภายหลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 12 นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.

การศึกษาระดับภายหลังมัธยมศึกษาในแคนาดา

ในแคนาดา วิทยาลัย สถาบันต่างๆ รวมทั้งสถาบันที่ไม่ได้มอบคุณวุฒิปริญญาตรีให้แก่นักศึกษานักศึกษา ส่วนใหญ่แล้วจะมอบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขากึ่งวิชาชีพและเทคนิคให้แก่นักศึกษาในขณะที่มหาวิทยาลัยจะเน้นหนักที่ หลักสูตรปริญญาตรี และวิทยาลัยจะเปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อย่างไรก็ดี ในทางตรงกันข้ามยังมีบางวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบางมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Diploma) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)

 • เปิดสอนที่วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน และสถาบันเทคนิคและวิชาชีพ
 • นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใช้ระยะเวลาเรียน 1-3 ปีสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นวิชาชีพซึ่งสอดคล้อง กับการประกอบอาชีพในอนาคต วิชาทางด้านเทคนิคหรือวิชาการ
 • หลักสูตร 1 ปีสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะต้องเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติม
 • บางวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่สามารถโอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้

การศึกษาระดับปริญญาตรี

 • เปิดสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน
 • นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ขึ้นกับว่าอยู่ในมณฑลใด หรือสาขาวิชาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ
 • บางสถาบันจะเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours ในระดับปริญญาตรีเมื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือมีผลการเรียนที่โดดเด่น

การศึกษาภายหลังระดับปริญญาตรีในแคนาดา

การศึกษาระดับปริญญาโท

 • โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 2 ปี
 • จะต้องได้รับคุณวุฒิ Honours ในระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตร MBA จะใช้ผลคะแนน Graduate Management Admission Test (GMAT) และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
 • หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ Master of Science จะใช้ผลคะแนน Graduate Record Exam (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ

การศึกษาระดับปริญญาเอก

 • ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปีในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
 • โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • หลักสูตร MBA จะใช้ผลคะแนน Graduate Management Admission Test (GMAT) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
 • หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ Master of Science จะใช้ผลคะแนน Graduate Record Exam (GRE) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ

นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยและหลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์คะแนน TOEFL ®  และ IELTS ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษา ต่อไว้ นักศึกษาต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาในประเทศของตนเทียบเท่า กับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในแคนาดา นักศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตให้ศึกษาในแคนาดาหากต้องการศึกษาในแคนาดานานกว่า 6 เดือน โรงเรียนภาษาอังกฤษ

 

58